CN
CN EN
文档更新通知

服务与支持

文档更新通知

2022年10月-11月文档更新

模组

文档名称

5G

SIM826XX
SIM8X80

SIM826XX_SIM8X80-M2系列硬件设计手册_V1.05_221020

SIM8260

SIM8260A-M2_硬件设计手册_V1.00_221107

SIM8260G-M2_SPEC_20221110

SIM8260A(2212B01X62M88A-LGA)实网速率测试报告_20221028

SIM8260C(2212B01X62M88A-LGA)实网速率测试报告-20220929

SIM8260E(2212B01X62M88A-LGA)实网速率测试报告_20221028

SIM8260_SIM8262系列_Open Linux_ADB操作指导说明_V1.002

SIM8260_SIM8262系列_Open Linux_Audio_API_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_Open Linux_DM_API_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_Open Linux_EMMC_SD卡操作开发指南_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_Open Linux_NETWORK_API_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_Open Linux_RNDIS_ECM使用说明_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_Open Linux_SMS_API_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_Open Linux_UIM_API_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_Open Linux_VoiceCall_API_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_Open Linux_开发指南_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_OpenLinux_DataCall_API_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_OpenLinux_GNSS_API_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_OpenLinux_GPIO配置方法_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_OpenLinux_I2C 开发指南_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_OpenLinux_SPI配置方法_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_OpenLinux_SUNSEA_MobileAP_API_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_OpenLinux_VPN工具移植应用指导_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_OpenLinux_设备树配置方法_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_OpenLinux_升级包制作方法_V1.00

SIM8260_SIM8262系列_OpenLinux_系统时间说明_V1.00

SIM8210

SIM8210C-M2_硬件设计手册_V1.03_221019

SIM8200

SIM8200EA-M2_ANT4_硬件设计手册_V1.05_221025

SIM8200EA-M2_ANT6_硬件设计手册_V1.03_221103

LTE-A

SIM7912

SIM7912_SIM7906系列_OpenLinux_GNSS_API_V1.01

LPWA

Y7080

Y7080E_TE kit_User Guide_V1.01_221107

E7025

E7025_ROHS_Certificate_2021

Y7025-H

Y7025H-EVB_User_Guidelines_Manual_V1.00_221025

4G

A7600

A7600C-M2_CTA证书_2022

A7600C-M2_CTA检测报告_2022

A7600C1_CCC证书(BD)_2022

A7600C1_CCC检测报告(BD)_2022

A7620

A7620_CCC证书_2022

A7670

A7670C_CCC检测报告(海盈)_202

A7670C_CCC证书(海盈)_2022

A7670C_CCC证书_2022

A7670C_R2_二次开发硬件设计手册_V1.05

A7670C_R2_硬件设计手册_V1.06

A7670 &SIM800 &A7672 Series Compatible_Design_V1.02

A7670C兼容设计手册_V1.01

A7670C R3_V1.02_KDL(221025)

A7670C R3二次开发硬件设计手册_V1.02

A7670C R3硬件设计手册_V1.02

A011_A7670M6_F Firmware Release Note

A062_A7670M5A Firmware Release Note

A069_A7670M6A Firmware Release Note

A7672

A7672X_A7670X_Series_Hardware_Design_V1.03

A7680

A7680C_CCC检测报告(永惠)_2022

A7680C_CCC证书(永惠)_2022

A062_A7680M5A Firmware Release Note

SIM7605

SIM7605CE_CCC检测报告(永惠)_2022

SIM7600

SIM7600G_CCC检测报告(海盈)_2022

SIM7600G_CCC证书(海盈)_202

SIM7600G_CCC证书_2022

SIM7600G-H_CCC证书(海盈)_2022

SIM7600G-H_CCC证书_2022

SIM7600G-H_CCC检测报告(海盈)_2022

Smart

SIM8918

SIM8918_产品规格书_V1.02

Auto

SIM7805

SIM7805硬件设计手册_V1.02_221021

GNSS

SIM65

SIM65M_REACH_Report_2022

SIM65M_ROHS_2.0_Report_2022

SIM65M_SPEC_202211

SIM32ELA

SIM32ELA_Hardware_Design_V1.00(221118)


如需下载,请前往“下载中心”-“技术文档” 进行下载


在线提问